Regulamin

 • DystopiaOnline Galaktyka

  Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści (łącznie zwanych “ofertą online” lub “witryną internetową”). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (takich jak komputery stacjonarne lub komórkowe), na których jest prowadzona oferta online. Użyte terminy, takie jak “dane osobowe” lub “przetwarzanie”, odnoszą się do definicji w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach niniejszej oferty online zawiera dane seryjnych (np. G. Adresy e-mail i nazwy odbiorców), meta / danych komunikacyjnych (identyfikatory urządzeń, adresy IP, dane o lokalizacji), dane o użytkowaniu (E g.. na stronach internetowych odwiedził naszą ofertę online, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane treści (np. g. dobrowolne wpisy w formularzach). Termin “użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Obejmują one wszystkich internetowych wizażystów. Użyte terminy, takie jak “u sers”, należy rozumieć jako neutralne płciowo. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje zezwolenie prawne. W szczególności, gdy przetwarzanie danych jest wymagane lub wymagane przez prawo w celu świadczenia naszych usług kontraktowych (takich jak przetwarzanie zamówień) i usług online. . Należy pamiętać, że podstawą prawną zgody jest Sztuka. 6 (1) świeci. za. i art. 7 GDPR, podstawową podstawą do przetwarzania wyników naszych usług i realizacji działań umownych jest Sztuka. 6 (1) świeci. b. GDPR, prawna podstawa przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 para. 1 lit. do. GDPR i podstawa prawna przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest Sztuka. 6 (1) świeci. fa. GDPR.

  Gra.
  Aby móc korzystać z Usług DystopiaOnline, nie musisz mieć ukończonych 18 lat. ( wyjątkiem jest Zakup cyfrowej waluty )
  Gra jest 100 % Darmowa i przeznaczona dla każdej osoby w różnym wieku !

  Zakup cyfrowej waluty.
  Aby zakupic walutę cyfrową za pomocą PayPal, należy postepować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami na stronie internetowej po uwczesnym zalogowaniu się do Gry.

  Zabezpieczenie hasłem.
  Aby uzyskać dostep do DystopiaOnline Galaktyka, bedziesz musiał /a utworzyć lub otrzymać dane
  bezpieczeństwa, w tym nazwe uzytkownika i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie urzadzenia
  elektronicznego za posrednictwem którego uzyskuje się dostep.
  Oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa , z których korzysta sie w celu uzyskania dostepu do Gry.
  Obejmuje to podjecie wszelkich uzasadnionych kroków w celu unikniecia utraty, kradzieży lub niewłaściwego użycia takiego urzadzenia elektronicznego.
  Utrata lub uszkodzenie urzadzenia elektronicznego , może skutkować nieuprawnionym dostepem do Twojego konta w grze.
  Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostęp przez osoby nieuprawnione.
  Jednym ze środków bezpieczeństwa jest zaszyfrowany transfer danych między przeglądarką a naszym serwerem.


  Pliki cookie:
  Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i przechowywane tam w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji. Używamy “ciasteczek sesyjnych”, które są przechowywane tylko na czas trwania obecnej wizyty w naszej obecności online (na przykład, aby umożliwić korzystanie z naszej oferty online w odpowiednim języku). W ciasteczku sesji zapisywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. Identyfikator sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Session cookies zostaną usunięte, jeśli zakończeniu korzystania naszą ofertę online, a masz np log ged się lub blisko d przeglądarkę. Używanie plików cookie w kontekście pomiaru pseudonimów informuje użytkowników w kontekście niniejszej polityki prywatności. Jeśli użytkownicy nie chcą plików cookie zapisanych na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

  Wykorzystanie danych.
  DystopiaOnline nie sprzeda żadnych Danych klienta , ani nie ujawnia żadnych Danych klienta żadnym stronom trzecim.
  Przekazywanie danych stronom trzecim jest wyłącznie zgodne z wymogami prawnymi.
  Przekażemy dane użytkowników stronom trzecim, jeśli tak jest na przykład,
  przykład:
  na podstawie art. 6 para. 1 lit. b. GDPR tam, gdzie jest to wymagane do celów kontraktowych lub oparte na zgodnych z prawem interesach zgodnie z art. 6 para. 1 lit. fa. PKBR na ekonomiczne i efektywne działanie naszych operacji biznesowych.
  Jeśli korzystamy z podwykonawców do świadczenia naszych usług, będziemy podejmować odpowiednie środki ostrożności prawnych i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli w ramach niniejszej Polityki prywatności zawartość, narzędzia lub inne środki są wykorzystywane przez innych dostawców ( zwanych kolektywnie ” dostawcami zewnętrznymi”), a ich siedziba znajduje się w kraju trzecim, należy założyć, że dane te zostaną przesłane do krajów zamieszkałych przez dostawców zewnętrznych. Kraje stron trzecich to kraje, w których PKBR nie jest prawem bezpośrednio obowiązującym, tj. Krajami spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się wtedy, gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgody użytkownika lub innego zezwolenia prawnego

  Twoja Aplikacja może wykorzystywać:
  Dane Klienta tylko w zakresie wymaganych do użycia i dostępu, do którego odnoszą się Dane Klienta.
  DystopiaOnline nie będzie przekazywać Danych klienta , żadnej stronie trzeciej a użytkownik nie bedzie wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w jakim kolwiek celu innym niż określony powyżej.


  Obraźliwa aktywność:
  Działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę lub w niekorzystny sposób zakłócają, przechwytują lub wywłaszczają system, dane lub informacje jakichkolwiek , materiałów do Strony DystopiaOnline zawierającej wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe programy, próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony DystopiaOnline , systemów komputerowych lub sieci połączonych z Witryną Bazy DystopiaOnline, poprzez wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób, w celu uzyskania dostępu do Strony , Forum , Gry .

  1. Konto

  Każdy gracz może mieć tylko jedno konto! Dozwolone jest by ktoś zastąpił Cię podczas gry logując się na twoje konto. Ale podając dane dostępowe do twojego konta możesz je stracić. Podczas gdy ktoś Cię zastępuje, nie może ta osoba wysyłać ataków !!!. Natomiast może bodować jednostki, jak i nowe budynki. Może rownież uciekać flotą przed atakami(fleetsave).

  1.1. Każdy gracz przed ukończeniem rejestracji musi dokonać akceptacji Regulaminu gry. Założenie konta w grze (na dowolnym Universum) jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zgadza się i akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

  1.2. Rozszerzeniem tego Regulaminu jest spis przyznawanych kar za konkretne wykroczenia w grze.

  1.3. Każdy gracz musi znać Regulamin oraz wszystkie jego punkty i podpunkty. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny w grze, zaś wszelkie odwołania od kar, w których gracz wykazuje ewidentny brak znajomości Regulaminu, będą od razu odrzucane.

  1.4.1 Właścicielami Gry są osoby, które posiadają wszelkie prawa co do serwerów, domen oraz plików i treści zawartych w grze oraz na jej podstronach i podserwisach (jak Forum czy konta w Portalach Społecznościowych). Właściciel Gry może jednocześnie pełnić funkcje Administratora i Operatora gry.

  1.4.2 Administratorami Gry są osoby, które otrzymały pełen dostęp do zarządzania grą w celu zachowania porządku oraz rozstrzygania spornych spraw przez dostarczone im funkcje w grze bądź inne rozwiązania techniczne. Reprezentują oni Właścicieli na Forum Gry oraz w kontakcie z graczami.

  1.4.3 Supportem Gry są osoby zajmujące stanowiska Super Operatora lub Operatora Gry. Są to osoby, które otrzymały ograniczony dostęp do zarządzania grą w celu zachowania porządku oraz rozstrzygania spornych spraw przez dostarczone im funkcje w grze bądź inne rozwiązania techniczne. Są oni pośrednikami w kontakcie między graczem a Administracją.

  1.4.4 Hierarchia decyzyjna w Składzie Zarządzającym Grą (Właściciele, Administracja i Support Gry) wygląda następująco (najniższy poziom uprawnień zaczynają od lewej):
  Operator Gry » Super Operator Gry » Administrator Gry » Właściciel Gry


  1.4.5 Osoby zarządzające Forum (jak Moderator czy Administrator Forum) nie wchodzą w Skład Zarządzający Grą, chyba że dana osoba piastuje jednocześnie wyżej wymienione stanowisko w grze.

  1.4.6 Programiści Gry są jednocześnie jej Administratorami. Nie pełnią oni funkcji porządkowych - zajmują się poprawnym działaniem gry, dodawaniem nowych funkcji oraz naprawą ewentualnych błędów. Ich zadaniem jest również ewentualna interakcja ze społecznością graczy, w celu dokonywania lepszych i bardziej przyjaznych graczom poprawek i dodatków.

  1.5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno Regulamin jak i Tabela Kar w dowolnym czasie. Zmieniony Regulamin/Tabela Kar wchodzi w życie wraz z momentem publikacji.

  1.6. Użytkownik który nie zgadza się ze zmienionym Regulaminem lub nie chce go zaakceptować, jest zobligowany do przeznaczenia swojego konta do kasacji w najbliższym możliwym terminie. Dalsze użytkowanie gry bez statusu kasacji konta jest jednoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. W szczególnych przypadkach, Właściciele i Administracja gry mogą uaktywnić specjalny system, który uniemożliwi dalszą grę bez akceptacji zmian Regulaminu lub aktywacji statustu kasacji.

  1.7. Jeśli gracz zauważył braki lub niejasności w Regulaminie, powinien zgłosić to do Składu Zarządzającego Grą i czekać na odpowiedź w tej sprawie. Jeśli Administracja uzna dany punkt lub sytuację za ważną odnotowania, odpowiedni punkt może zostać dodany do Regulaminu.

  1.8. Regulamin nie jest ostateczną formą stanowiącą prawa na tym serwerze. W szczególnych przypadkach to Właściciele i Administracja rozstrzygają o rozwiązaniu danej sprawy.

  1.9. Jeśli dany incydent wykracza poza samą grę i odnosi się do życia realnego, główną formą stanowiącą prawo jest Prawo Polskie.

  1.10. Wszystkie konta w grze należą do Właścicieli. Użytkownik nie ma żadnych praw majątkowych lub własnościowych co do kont. Fakt posiadania płatnego dodatku do gry nie oznacza, że właścicielem konta staje się gracz.

  1.11. Właściciele jak i Administracja zastrzegają sobie prawo do częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do gry wybranym osobom.

  1.12. Właściciele jak i Administracja nie biorą odpowiedzialności za wszelkie awarie lub niedostępność gry wynikłe zarówno z przyczyn losowych jak i z błędów w oprogramowaniu lub działania serwerów.

 • 2. Konto zasępstwo

  Nim ktoś Cie zasąpi podczas gry powinieneś uprzedzić o tym admina, podając czas zastępstwa, który jednak nie powinien przekraczać 24h, w innym wypadku, jeśli czas twojej nieobecności jest dłuższy, zaleca się aktywowanie trybu Urlop w panelu opcji!!!

 • 3. Pushing

  Jest w żadnym wypadku niedozwolony, a jego stosowanie grozi banem !!!!, do Pushingu zaczlicza się: - atak na gracza słabszą flotą,(powtarzany często w krótkim okresie czasu), a potem zbieranie złomu !! - wymiana handlowa nie trzymająca się ustalonego kursu wymiany czyli : 1. Każda jednosta deuterium jest warta 2 jednostki kryształu lub 3 jednostki metalu !!! 2. Każda jednostka kryształu jest warta 0.5 jednostki deuterium, lub 2 jednostki metalu !!!

 • 4. Bashing

  Nie możesz atakować jednej planety więcej niż 6x w ciągu 24h !!!

  Wojny muszą zostać uzgodnione przez liderów sojuszy, muszą zostać zadeklarowane na forum, i jasno opisane zasady do których oba sojusze będą się stosować 1. Wojna się kończy conajmniej po 24h od rozpoczęcia, 2. Brak limitów ataków na członków wrogiego sojuszu 3. Po zakonbczeniu działań wojennych kategoryczny zakaz atakowania(nie dotyczy ataków wysłanych przed zakończeniem wojny czyli będących w trakcie)

 • 5. Atak rakietami

  Na 24h jedną planetę możesz zaatakować maksymalnie 1000 rakiet !

 • 6. Bugusing

  Używanie, wykorzystywanie w jakikolwiek sposób znalezionego bugu, bugu o którym dowiedziałeś się od innego gracza jest absolutnie zabronione !!! Każdy bug należy natychmiast zgłosić !!! Inaczej narażasz się na bana permamętnego. Jeśli ktokolwiek zostanie złapany na wykorzystywaniu bugów akcja jest tylko jedna !

 • 7. Język w grze

  W całej grze oficjalnym językiem jest Polski.
  Natomiast można używać 2 dodatkowych języków czyli holenderskiego i angielskiego o ile istnieje taka potrzeba

 • 8. Poza grą

  Pamiętaj to tylko gra, przenoszenie emocji do świata realnego, czy to poprzez czat, czy forum, jakiekolwiek grośby, wyzywanie itp .. itd... jest niedozwolone !!! Kultura przedewszystkim, nie psuj zabawy innym swoim hamskim zachowaniem !

 • 9. Spam

  Spamowanie zabronione obojętnie w jakiej formie np : - czat - forum - prywatne wiadomości Ktoś cie spamuje, daj znać adminowi!! Lub wyślij ticket!

 • 10. Regulamin

  Regulamin dotyczy każdego użytkownika!